Luyện tập yoga cổ điển để khoẻ mạnh hơn, tạo thói quen duy trì nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể và tâm hồn. Khám phá sâu hơn về khía cạnh tâm linh trong cuộc sống thông qua “Năm nguyên tắc của yoga”
1. Tư thế đúng
2. Hít thở đúng
3. Thư giãn đúng
4. Dinh dưỡng đúng
5. Tư duy tích cực và thiền định
Practice classic yoga to get healthier, create a habit of maintaining a positive energy source for body and soul. Discover more deeply about the spiritual aspects of life through “The Five Points Of Yoga”
1. Proper Exercise
2. Proper Breathing
3. Proper Relaxation
4. Proper Diet
5. Positive Thinking & Meditation

a